Category: 高等代数笔记

从 $\lambda -$ 矩阵到整数矩阵的概念性质推广

将$\lambda-$矩阵的一些概念性质尝试推广至整数矩阵

0 like  87 次浏览 

整数矩阵的一个性质

整数矩阵的一个性质

0 like  64 次浏览 

高等代数笔记——矩阵的广义逆

矩阵的广义逆

1 like  67 次浏览 

高等代数习题

高等代数习题

0 like  89 次浏览